“Semalt” kärhana baglanyşyk binasynyň açaryny açýarÜnsüňizi çekmeli ilkinji we ähtimal iň möhüm bellik, marka ýagdaýyňyzyň marka gurmak ukybyňyza täsir etmegidir. Bu ýerde size berk baglanyşyk gurmak üçin ähli mümkinçilikleri nädip ulaltmalydygyny öwrederis.

Organizationshli guramalaryň marka paýnamasy derejesi bar we köpler muny her gün gurmaga çalyşýarlar. Marka paýnamasynyň iň ýokary şertlerine ýetenlerinden soň, daş-töweregine ýaýradylan birnäçe ulanylmadyk baglanyşyk mümkinçilikleriniň derwezesini açýarlar.

Gowy PR toparyna eýe bolmak ajaýyp bolsa-da, esasanam markasyny ýa-da önümlerini mahabatlandyrmak barada aýdylanda, mahabat tagallalaryny SEO bilen baglanyşdyrmak we binany baglanyşdyrmak bilen gysga wagtda çykyp bilerler. Näbelli hakykat, köp guramanyň entek PR binýady hökmünde baglanyşyk binasyny ele almaly däl; etmelidigini berk maslahat berýäris.

Bu aýdylanda, sizi gizlinlikde goýmalydyrys. Baglanylmadyk marka ýatlamalary üçin markaly labyr tekstleri döredilende ep-esli tagallalar bilen köp sanly baglanyşyk döredilip bilner. Käbir müşderiler ygtybarly baglanyşyklar sebäpli eýýäm 15-20% üstünlikli ýerleşdiriş nyrhlaryny habar berip başladylar.

Köp sanly baglanyşygy üpjün etmek isleseňiz, baglanyşyk binasy ileri tutulmalydyr. Şeýle-de bolsa, bu mazmuny döretmek üçin näçe wagt gerek bolsa, baglanyşyk döretmek islän wagtyňyz zerur çeşmeleri artdyrar.

Baglanylmadyk ýatlamalaryň dört görnüşi bar

Üns bermeli marka bellikleriniň dört sany möhüm görnüşi bar. Ulanylýan ugur kompaniýanyň gurluşyna we kompaniýanyň markasynyň, önümleriniň we maksatly diňleýjileriniň habaryna baglydyr.

Kompaniýanyň markasy

Kompaniýanyň gurluşyna baglylykda, kompaniýanyň markasy ýa-da hyzmatdaşlygyň ady, islemeýän iň baglanyşyksyz marka belliklerimizi berip biler. Şeýle-de bolsa, haçan-da kompaniýa ýa-da hyzmatdaşlyk markasy baglanyşyk markasy barada bellikler berse, şol markalaryň hemmesini gymmatly edip bilersiňiz.

Haryt markasy

Şereketiňiz eýýäm belli bir marka ady bolan önüm satsa, markanyň belliklerini tapyň we baglanyşyk döretmek üçin olary öz markaňyza goşuň. 13,000-den gowrak bellikli bir markada, peýdaly ýatlamalardan köp sanly baglanyşyk döredip bilersiňiz. Bu sarp ediji CPG ýa-da sanly önümlere göni bolup biler.

Elektron söwda bölek söwda markalary

Bu, elektron söwda bölek satyjysynyň başga bir kompaniýadan alýan önümine degişlidir. Şeýle hem CPG markasynyň önümi bolup biler. JustU-laryň Gucci krossowkalaryny satýandygyny göreliň, ýöne bu krossowkalar Gucci tarapyndan öndürilýär we JustUs diňe şol önümi satýar.

Executiveerine ýetiriji ýa-da kompaniýa täsir edijiler

Ivesolbaşçylaryň eýe bolan täsiri täsirli ösüş strategiýasy hökmünde ulanylyp bilner we käbir kompaniýalar bu täsirleri üstünlikli önümleri ýa-da hyzmatlary ýola goýmak üçin ulanýarlar. Gary Waýnerçuk, ýerine ýetiriji täsir edijileriň biri. Mysal üçin, “VanynerMedia” üçin SEO bilen iş salyşýan bolsak, baglanyşyksyz markanyň köplenç “gary Waýnerçuk” adalgasynyň ulanylýandygyny öňe süreris.

Markaňyz üçin haýsy prosesiň dogrydygyny anyklamak isleseňiz, ep-esli ýatlamany tapmak üçin iki synag bar.

Google gözleg operatorlary

Bu, Google gözleg operatorlaryndan web sahypasynyň we esasy sosial media kanallarynyň daşynda bar bolan markanyň belliklerini tapmak üçin ulanmagy öz içine alýan gollanma usulydyr. Operatorlar "intext" koduny ulanyp, minus operatory ulanmak bilen bilelikde kompaniýanyň markasyny kesgitläp bilerler. Mysal üçin, size meňzeş bir zat bolar (intext: Semalt.com we içerki: Facebook.com).

Bu, diňe domene baglanyşyksyz saýtlary yzyna gaýtarmak üçin, sahypadan daşary netijeleriň hemmesini tapyp bilersiňiz. Bu sanaw Google-da peýda bolansoň, her sahypany yzarlamazdan netijäni tertiplemek we many bermek gaty kyn bolup biler.

Senagat gurallary

Geljekdäki saýtlar we onuň mazmuny barada has köp maglumat isleseňiz, ulanyp boljak başga birnäçe gural bar. Bu gurallary birnäçe gezek belläp geçendigimiz üçin, ulanyp boljak ajaýyp gurallar bar.

Moz-iň täze web gözlegçisi

Bu ýönekeýligi bilen ýalpyldawuk abraýa eýe bolan ajaýyp gural. Şeýle-de bolsa, “Moz” maglumatlary ulananyňyzda, operatorlaryňyzy bilmeli. “Moz” gözlegçisiniň esasy artykmaçlyklary “ygtyýarlygy ýatlamak” gurallary we töwereginde kampaniýa gurmak ukybydyr. Şeýle hem, takyk gabat gelýänleri üçin tekstiň töwereginde sitata operatorlaryny ulanmaga synanyşsaňyz iň gowusy.

Mysal üçin, "Web Ösüş üçin Semalt" ýaly bir marka gözleseňiz, diňe şol sözlem bilen netijeleri alarsyňyz. Mümkinçilikleriň ileri tutulýan maksat sanawy taýýarlanylandan soň, şular ýaly eserleriň awtorlary bilen nädip habarlaşmalydygyny we arka baglanyşyklary göz öňünde tutmagyň wagty geldi.

Dogry aragatnaşyk tapmak

Dogry aragatnaşyk tapmak bilen baglanyşykly we PR topary işini aňsatlaşdyrýar. PR topary haýsydyr bir wagt işleýän bolsa, täsirli ýerlerdäki blogçylar we ýazyjylar bilen gatnaşyklaryny ösdürmeli. Içerki habarlar wagtynda we çalt baglanyşyklary döretjek bolanyňyzda çalt ýeňiş gazanmak üçin bu gatnaşyklara bil baglap bilersiňiz.

Içerki topara gatnaşmagyň wagty geldi:
  • Bu müşderileri dolandyrmaga we garaşýan zatlaryny kanagatlandyrmaga kömek edýär.
  • Iň oňat satyn alyş amalyny döredýär.
  • Garaşýan oňyn netijeleriň bilelikde eýeçilik duýgusyny ösdürýär.
Journalistsurnalistleriň elektron tablisasyna eýe bolmak we olaryň gatnaşygy peýdaly başlangyç nokady bolsa-da, baglanyşyk gurmak programmasy giňelip başlansoň, awtomatlaşdyrmagyňyz mümkin. Orta göwrümli iş ýa-da kärhana hökmünde, eýýäm “Cision”, “Muck Rack” ýa-da “Meltwater” ýaly gurallar bar.

Bu PR gurallarynyň arka baglanyşyk bilen baglanyşykly tagallalary döredenlerinde peýdaly edýän birnäçe aýratynlygy bar. Emma, ​​bu olaryň esasy maksady däl.

Tebigy we täsirli baglanyşyklary dörediň

Makalalarda bir baglanyşygy nädip gorap boljakdygyny we sahypa baglanyşyk goýmasaňyz, bu makala doly peýdasy bolmaz. Baglanyşygy üpjün etmek we sahypany ýerleşdirmek toparlara bölünýär, sebäbi bir meýdançanyň täsirli bolmagy üçin, mazmunyň näçeräkdigine düşünmeli we neşirçini üpjün etmeli bolarsyňyz.

Talaba we mazmuna nädip çemeleşmeli

1. Markanyň ýatlamalaryny täzeläň

Bu has çalt we baglanyşyklary goramagyň iň aňsat usullaryndan biridir. Şeýle-de bolsa, jogap derejesiniň pesdigi mälim. Diýmek, marka adyňyzy takyk bellemek üçin diňe baglanyşyk täzelenmesini alýarsyňyz.

2. Hususy abzas

Markanyň töweregindäki mazmuny täzelän abzas, neşirleriň diňleýjilerine möhüm goşmaça baha berýän agzalýar. Muny mowzuga has çuňňur düşünmek arkaly edýär. Bonus hökmünde bu usul çeşmeleriňize salgyt salmaýar.

3. Doly mazmuny täzelemek

Baglanmadyk markanyň köpüsi, köne makalaňyzda ýok diýýänleriň köpüsi bolmasa. Alty aý we ondan ýokary bolanlar ähtimal. Bu ýagdaýda mazmunyň doly täzelenmegi maslahat berilýär; howpsuz bolmak. Bu, sahypa üçin materiallary täzelemäge, soňra bolsa has soňky çeşmeler we has gowy ýazylan mazmun bilen täzeden ýazmaga kömek edýändigimizi aňladýar.

4. Çykyşlary ýerine ýetirmek

Biraz pikirleneniňizde, aňsat böleginiň baglanyşyk mümkinçiliklerini ýygnaýandygyna we degişli mazmunyň sanawyny düzýändigine düşünersiňiz.
Indi sorag, siziň adyňyzdan çäre görmegiňiz ýa-da almazlygyňyz. Maglumat programmalaryňyzy guranyňyzda, göz öňünde tutmaly käbir möhüm pikirler bar.

5. Ölçemek üçin awtomatlaşdyrmaly ýa-da ýarym awtomatlaşdyrmaly

Köp baglanyşyk mümkinçilikleri bilen giňişleýin baglanyşyk gurmak programmasyny ýerine ýetireniňizde, awtomatlaşdyrmaly we bu prosesiň çylşyrymlylygyny azaltmaga synanyşmaly bolarsyňyz.

6. Şahsy galyplar

Maglumatyň bu görnüşi çalt we täsirli bolup, kampaniýalara möhüm goldaw berýär. Bu baglanyşyklary guranyňyzda, bloggerler bilen gatnaşyk gurýandygyňyzy ýadyňyzdan çykarmaň. Şol sebäpli, bir çykyşda şahsylaşdyrmak üçin wagt sarp etmeli. E-poçta esasly maglumatyňyza dinamiki girizmegiň haýsydyr bir görnüşini hödürlemek üçin e-poçta programma üpjünçiligine bil baglap bilersiňiz.

7. Dowamyny awtomatlaşdyryň

Köp synp ýazyjylary meşgul. Hünärmen hökmünde yzarlamaga synanyşmaly. Muny el bilen ýerine ýetirmegiň ýerine, zatlaryň üstünde durmaga kömek etmek üçin awtomatiki damjalary we ýatlatmalary ulanyp bilersiňiz.

8. Her gün derňäň we optimizirläň

Kampaniýalar işlenip taýýarlanylanda ösüşiňize gözegçilik etmek we netijeleriňizi optimizirlemek üçin düzedişler girizmek üçin döwürleýin derňew geçiriň.

9. Ölçegler barada hasabat beriň

Iň soňky baglanyşyk gurluşy, içerki ölçegleri gözden geçirmekdir. Her toparyň agzasynyň netijä nähili goşant goşýandygyny we müşderä hasabat berýändigini gözden geçirmeli. Customörite habar beriş kampaniýasy üçin baglanyşyklary we olaryň nähili ösýändigini tapmak we gözegçilik etmek üçin arka baglanyşyklara gözegçilik ediň.

Netije

Güýçli marka baglanyşyk gurmagy has aňsatlaşdyrýar. Kompaniýanyňyzyň markasyny we täsirini döredijilikli seljermek bilen, örän peýdaly bolmak mümkinçiligine eýe bolan pes göwrümli baglanyşyklary tapyp bileris. Bu baglanyşyklary almak birneme ýönekeý düşünje bolsa-da, kyn bolup biler. Işleri tertipli saklamak bilen prosesi ýönekeýleşdirmek üçin dogry gurallarymyz bar. Semalt hünärmenleri ýalňyşlyklaryň köpüsinden gaça durmaga kömek eder.send email